ردیف خدمات هزینه روز هزینه شب و ایام تعطیل
1 متخصص 5.500.000 ریال 6.100.000 ریال
2 پزشک عمومی 2.800.000 ریال 3.000.000 ریال
3 تزریق بوتاکس کل صورت 12.000.000 ریال 12.000.000 ریال
4 تزریق فیلر (ژل) هر سی سی بدون مواد مصرفی 10.000.000 ریال 10.000.000 ریال
5 سرم تراپی با تزریق چند داروی داخل سرم 2.200.000 ریال 2.500.000 ریال
6  تزریق عضلانی (هزینه ایاب و ذهاب 1.000.000 ریال می باشد) 500.000 ریال 700.000 ریال
7 لوله گذاری معده یا NGT 1.800.000 ریال 2.160.000 ریال
8 سونداژ 1.800.000 ریال 2.160.000 ریال
9 خارج کردن سونداژ 1.600.000 ریال 1.192.000 ریال
10 تعویض بگ کلستومی 1.200.000 ریال 1.440.000 ریال
11 شیمی درمانی 5.500.000 ریال 6.050.000 ریال
12 نوار قلب توسط پرستار 3.500.000 ریال 3.500.000 ریال
13 ویزیت متخصص قلب به همراه انجام نوار قلب و اکوکاردیوگرافی 26.000.000 ریال 28.000.000 ریال
14 نوار گوش 1.500.000 ریال 1.800.000 ریال
15 گواهی فوت 9.000.000 ریال 1.500.000 ریال
16 کشیدن بخیه تا 5 گره (مازاد هر گره 100.000 ریال) 1.500.000 ریال
17 پانسمان از 1.500.000 ریال تا 2.000.000 ریال
18 فیزیوتراپی یک ناحیه (هرجلسه) 3.900.000 ریال
19 فیزیوتراپی دو ناحیه (هرجلسه) 4.600.000 ریال
20 فیزیوتراپی چهار ناحیه (هر جلسه) 6.000.000 ریال
21 فیزیوتراپی تنفسی (هر جلسه) 3.300.000 ریال
22 سونوگرافی شکم و لگن 12.000.000 ریال
23 سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری 11.000.000 ریال
24 سونوگرافی کلیه و مجاری + رزیدو 11.000.000 ریال
25 رادیوگرافی شکم با آمادگی 8.500.000 ریال
26 سونوگرافی داپلر عروق هر دو اندام 16.000.000 ریال
27 سونوگرافی نمونه برداری مایع مفصلی 20.000.000 ریال
28 سونوگرافی تخلیه مایع آسیب یا ریه بدون کاتتر 20.000.000 ریال
29 سونوگرافی کبد و کیسه صفرا 10.000.000 ریال
30 سونوگرافی رحم و ضمائم 10.000.000 ریال
31 سونوگرافی بارداری 3 ماه 14.000.000 ریال
32 سونوگرافی بارداری 3 ماه دوم و سوم 17.000.000 ریال
33 سونوگرافی بارداری بیوفیزیکال 21.000.000 ریال
34 کارگذاری CVLINE در ورید ژیگولار 40.000.000 ریال
35 رادیوگرافی قفسه سینه (نمای پشت-جانبی-نیم رخ) 9.000.000 ریال
36 رادیوگرافی قفسه سینه ( نمای رخ) 8.000.000 ریال
37 رادیوگرافی ستون فقرات با آمادگی یا بدون آمادگی 9.000.000 ریال
38 رادیوگرافی شکم با آمادگی 8.500.000 ریال
39 رادیوگرافی لگن 8.500.000 ریال
40 رادیوگرافی دست -شانه-ساعد-زانو (نمای رخ -نیم رخ)

در صورت انجام دو رادیوگرافی،گرافی اول طبق هزینه گرافی دوم 2/000/000 ریال اضافه می گردد

8.000.000 ریال
41 خدمات مراقبت (پرستار ، بهیار ، مراقب ) با توجه به شرایط بیمار و خدمات با تلفن مرکز تماس گرفته شود
42 آزمایشات خون و نمونه گیری با توجه به دستور پزشک با تلفن مرکز تماس گرفته شود
43 اجاره تجهیزات پزشکی با توجه به تنوع کالاها و برند ها با تلفن مرکز تماس گرفته شود
لیست تعرفه‌های مرکز امداد در منزل جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی