دکتر سید وحید شریفی

درباره دکتر سید وحید شریفی

  • مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای پزشکی - پزشک عمومی
  • فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • عنوان پزشک خانواده
  • همکار پزشک عمومی در مرکز درمان در منزل امداد
  • فعالیت در بیمارستان ها و درمانگاه های شهر تهران