پرستار منوچهر مجدی

درباره پرستار منوچهر مجدی

  • مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
  • فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • 30 سال پرستار بیمارستان ارتش و بیمارستان پاستور نو
  • همکار پرستار در مرکز درمان در منزل امداد