مجموعه خدمات گردشگری سلامت مرکز درمان در منزل سالمندی امداد

خدمات گردشگری و تور های سلامت: تور های گردشگری و بازدید از جاذبه های طبیعی و آموزش های سلامت در کنار تهیه غذاهای سالم و ارزیابی ها و ورزش های مفرح باعث گسترش فضای شادمانی در سالمندان عزیز می گردد.

خدمات ورزش سلامت: برنامه های ورزشی در سراهای محلات و کلاس های آموزشی بازتوانی  و یوگا و ورزش های تعادلی

برنامه های آموزشی و سمینار های یک روزه: جهت آموزش عمومی و آموزش فرهنگ سلامت در جامعه

دوره های آموزشی مراقبین سلامت: آموزش مراقبین سالمند و اعطای مدرک معتبر