سالمندان با احساس تنهایی خود چه می کنند؟

سالمندان با احساس تنهایی خود چه می کنند؟

مروري بر شواهد موجود در خصوص احساس تنهائی سالمندان نشان می دهد که منشاء بسیاري از حالات نامتعادل روانی سالمندان از قبیل افسردگی، خودکشی و یأس شدید، احساس تنهائی است. صاحب نظران معتقدند هر کوششی که منجر به رفع احساس تنهائی  شود،  سدي  است  در  برابر  موج  مشکلات  پیچیده  روانی  افراد  سالمند  و  از  طرف دیگر باعث بهبود عزت نفس آنان میشود. روانشناسی سلامت، در سالهاي اخیر اهمیت زیادي براي نقش راهبردهاي مقابله و سبک زندگی افراد در چگونگی وضعیت سلامت جسمانی و روانی آنها قائل شده است. همه مـا در زنـدگی بـا چالشها و مشکلاتی مواجه می شویم با این حال هر کس به شیوه خاص خود بـه مسـائل پاسـخ می دهد. برخی ها هنگام روبرو شدن با مشکلات می کوشند با ارزیابی درست و منطقی موقعیت و با استفاده از راهبردهایی مانند مسئله گشائی، تفکر مثبت و اسـتفاده از سیسـتم  هـاي حمـایتی بـا موقعیت مقابله کنند .در مقابل برخی دیگر به جاي مقابله سازگارانه با مسائل سعی میکنند بـه  روشهاي ناکارآمد از رویارویی با مشکلات اجتناب کنند.

مرکز درمان در منزل امداد

درمان موفقیت آمیز احساس تنهائی ممکن اسـت خطـر عـوارض جـدی همچون افسردگی را کاهش دهد. از طرفی دیگر افـزایش تماسـهاي اجتمـاعی مـی توانـد سـبب ارتقاي سلامت این دسته از سالمندان شود، داشتن نگرش مقابلـه اي  به زندگی توان و امکان رشد را بالا می برد به این معنی کـه بـدون توجـه بـه میـزان دشـواري مسائل می توانید با بر نامه ریزي از عهده حل آنها بر آیید و با تسلط یافتن بر مهارت هاي جدید و یافتن چالش هاي معنی دار، زندگی را جالب تر نمائید. مقابله موفق با مشکلات بـه معنـی دسـت یافتن به یک پاسخ واحد، حاضر و آماده نیست، بلکه نوعی نگرش وفلسـفه زنـدگی اسـت. مقابلـه کننده هاي موفق می آموزند تا از ارزیابی اولیه و ثانویه درست و واقع بینانه براي یافتن مناسـب  ترین روش مقابله با یک رویداد خاص زندگی استفاده کنند. با استفاده از مهارتهاي مقابله خـوب  می توان با چالش سالمندي مواجه شد، به جاي نگاه به سالمندي با نگرش درماندگی مـی تـوان  نگرش مقابله اي نسبت به زندگی داشت.

مرکز آموزش های مهارتی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *

جستجو

+