علائم ابتلا به کرونا چیست؟

علائم ابتلا به کرونا چیست؟

ﺗﺐ ﺧﻔﯿﻒ، ﺳﺮﻓﻪ ﺧﺸﮏ و ﺗﻨگی ﻧﻔﺲ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻧﯿﺴﺖ. در ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪ، ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ در ﺣﺎل اﺳﺘﺮاﺣﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻮده و ﺣﺘﻤﺎً ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد. سایر علائم عبارتند از سردرد، آبریزش بینی وعلائم گوارشی که کمترشایع می باشند.

در صورت وجود علائم کرونا چه کار می توان کرد؟

اگر علائم سرماخوردگی دارید سعی کنید اقدامات حمایتی اولیه مانند مصرف مایعات زیاد، استراحت در منزل و مصرف میوه های تازه را در برنامه خود قرار دهید. درصورتیکه با رعایت این نکات در عرض2-3 روز بهبودی حاصل نشد، به پزشک مراجعه نمایید تا پس از معاینه در صورت صلاح دید پزشک اقدامات لازم برای تشخیص کرونا صورت گیرد.

اﯾﻦ  ﻋﻼﺋﻢ ﺻﺮﻓﺎً ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ  ﺗﺸﺨﯿﺺ  ﻗﻄﻌﯽ  ﻧﯿﺴﺖ  و ﺻﺮﻓﺎً در ﺻﻮرت ﺷﮏ ﭘﺰﺷﮏ در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ،  از ﻃﺮﯾﻖ  ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري  و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺮوﻧﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ، ﻋﻮارض ﺷﺪﯾﺪي ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺳﺎده آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺻﺮﻓﺎً ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻼح ﺪﯾﺪ ﭘﺰﺷﮏ دﭼﺎر ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮده ﯾﺎ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

در چه شرایطی برای کرونا به بیمارستان یا درمانگاه مراجعه کنیم؟

با توجه به شرایط کنونی کرونا و نیز شلوغی بیمارستان ها پیشنهاد میشود که از خدمات تست کرونا در منزل استفاده گردد ولی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ در ﺣﺎل اﺳﺘﺮاﺣﺖ، ﺳﺮﻓﻪﻫﺎي ﺧﺸﮏ و ﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻢ سرماخوردگی بعد از گذشت 2-3 روز بهتر نشد، لازم است به مراکز درمانی مراجعه کنیم.

تفاوت کرونا و آنفولانزا چیست؟

در آنفولانزای فصلی فرد دچار تب شدید ناگهانی و بدن درد می شود، در حالیکه در بیماری کرونا علائم به اهستگی ایجاد می شود و تب ﺧﻔﯿﻒ و ﺳﺮﻓﻪ ﺧﺸﮏ و ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺎﯾﻊ آن اﺳﺖ. از روي ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﻧمیﺸود ﺑﯿﻦ  اﯾﻦ دو اﻓﺘﺮاق داد وﻟﯽ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻓﺮد ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻫﺴﺖ در ﺻﻮرت ﺻﻼح ﺪﯾﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮوﻧﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.

برای تشخیص کرونا چه علائمی را باید روزانه کنترل کرد؟

اگر دچار علائم بیماری و سرماخوردگی هستید و به بیماری کرونا مشکوک می باشید به صورت روزانه علائم زیررا بررسی نمایید:

–  تنگی نفس و تنفس سخت ( نفس خود را صبح هنگام به مدت 20 ثانیه حبس کنید و به آرامی بیرون دهید چنانچه دچار سرفه و تنگی نفس نشدید مشکلی ندارید.)

– تشدید سرفه

– عدم قطع و کنترل تب

– کاهش سطح هوشیاری

مرکز درمان در منزل امداد

فرد ناقل کرونا چه علائمی دارد؟

دقت کنید فردناقل کرونا ممکن است فاقد هرگونه علامتی باشد، زیرا دروره کمون بیماری از 1 تا 14 روز متغییر است. در این مدت فرد می تواند دیگران را آلوده نماید؛ پس برای جلوگیری از ابتلا به کرونا وبه منظور قطع زنجیره انتقال از دست دادن و روبوسی و استفاده از لوازم مشترک ، حتی افراد بدون علامت خودداری نمایید.

آیا سردرد می تواند نشانه ابتلا به بیماری کرونا باشد؟

اگر سردر به تنهایی وجود داشته باشد احتمال ابتلا به کرونا پایین است اما اگر علائم دیگر مانند تب، سرفه خشک و درد قفسه سینه و تنگی نفس به صورت همزمان وجود داشته باشد احتمال اینکه شما به بیماری کرونا مبتلا باشید بیشتر است.

 

آیا دل درد و عوارض گوارشی علامت کرونا می باشد؟

در اکثر موارد عوارض گوارشی ماننددل درد یا دل پیچه وجودندارد و این عوارض با احتمال کمتری جزو علائم بیماری کرونا می باشد.

آیا کودکان به کرونا مبتلا می شوند و علائم هشدار در کودکان مشکوک به کرونا در قرنطینه خانگی چیست؟

بله. احتمال ابتلا به کرونا در کودکان نیز وجود دارد. در صورت مشاهده هر کدام از علائم زیر حتما به اورژانس مراجعه نمایید:

 • تنفس تند: زیر دوماه، بیش از 60 تنفس در دقیقه- کودک4-1 سال، بیش از 40 تنفس دردقیقه وبالای 5 سال، بیش از 30 تنفس دردقیقه
 • تنفس مشکل: تو کشیده شدن قفسه سینه، ناله و پرش پره های بینی
 • ﮐﺒﻮد ي زﺑﺎن و ﻟﺐﻫﺎ ، ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺧﻮردن ﯾﺎ آﺷﺎﻣﯿﺪن ، ﻋﺪم ﺑﺮﻗﺮار ي ارﺗﺒﺎط در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﺪاري، ﯾﺎ ﺑﯽ ﻗﺮار ي ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه
 • ﺧﺸﮑﯽ ﻣﺨﺎط دﻫﺎن ﯾﺎ ﻋﺪم اﺷﮏ و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ادرار
 • تب بیش از 40 درجه یا تب پایدار بیش از 3 روز
 • وخیم شدن مجدد حال کودک پس از بهبود نسبی

علائم بیماری کرونا در نوزادان چگونه است؟

نا پایداری دردمای بدن نوزاد، به صورت تب یا کاهش دما

سرفه، تنفس تند، ناله، پرش پره های بینی، اختلال درخواب

عدم تمایل به شیرخوردن، خواب آلودگی غیر طبیعی، استفراغ، اسهال، تورم در ناحیه شکم

و…

برای پیشگیری از ویروس کرونا چه اقداماتی موثر می باشد؟

 • ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻏﯿﺮﺿﺮوري را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.
 • از ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰي ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 • دﺳﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
 • در ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل از ﺗﻤﺎس دﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﭼﺸﻢ و دﻫﺎن ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ.
 • وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﻟﮑﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
 • از دﺳﺖ دادن و روﺑﻮﺳﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ.
 • 2-1.5 ﻣﺘﺮ فاصله از اﻓﺮاد را مدنظر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 • از ﻣﺼﺮف ﻏﺬ اي ﺑﯿﺮون و اﺑﺰار ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﯿﺎن ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﻢ.
 • از ﺧﻮردن ﻣﻮاد ﻏﺬ اﯾﯽ ﻧﯿﻢ ﭘﺰ ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﯾﺪ.
 • ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ر ا در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ از ﺟﯿﺐ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 • ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺿﻄﺮاب واﺳﺘﺮس.

برای پیشگیری از آلودگی کرونا ویروس درمحیط های بیمارستان چه کار کنیم؟

تا حد امکان از حضور درمراکز درمانی بپرهیزید. به این منظور می توانید از خدمات ویزیت پزشک در خانه استفاده کنید.(با شماره 72103 تماس حاصل فرمایید.)

اگر مجبور به حضور در مراکز درمانی شدید حتما از ماسک استفاده نمایید و سعی کنید با وسایل و تجهیزلت بیمارستانی تماس نداشته باشید. برای پیشگیری از انتقال ویروس به محیط بهداشت را رعایت فرمایید وحین سرفه و عطسه جلوی دهان خود را بگیرید.

مادران باردار برای جلوگیری از بیماری کرونا چه نکاتی را باید رعایت کنند؟

  مادران باردار در هر سنی از حاملگی چنانچه دچار علائم خفیف سرماخوردگی شدند که ظرف3-2 روز بهتر نشود، باید به پزشک مراجعه کنند.

در صورت شک به ابتلا به کرونا ویروس چه نکاتی را رعایت کنیم؟

رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 2- 1.5 متری با فرد

در ﻇﺮف ﻣﺸﺘﺮك غذا ﻧﺨﻮرﯾﻢ

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮔﺮم و اﺳﺘﺮاﺣﺖ

ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺤﻞ ﺧﻮاب

ﺟﺎﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﭙﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ، از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزﮐﺮدن ﭘﻨﺠﺮه و  اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن ورود و خروج هوا

ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﮑﺮر دﺳﺖﻫﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت 30 ثانیه به خصوص بعد از رفتن به دستشویی، قبل از غذا خوردن، بعد از تماس با ترشحات بینی و بعد از سرفه و عطسه

حین تماس با ترشحات و لباس فرد مبتلا از دستکش استفاده نمایید

راه های انتقال ویروس کرونا چیست؟

وﯾﺮوس  ﮐﺮوﻧﺎ از ﻃﺮﯾﻖ  ﻗﻄﺮات ﺗﻨﻔﺴﯽ  ﻧﺎﺷﯽ  از ﻋﻄﺴﻪ  ﯾﺎ  ﺳﺮﻓﻪ و اﺳﺘﻨﺸﺎق در ﻣﺤﯿﻄﯽ  ﮐﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد  ﯾﺎ  ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌیت  ﻫﺴﺖ و  ﯾﺎ  ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﻄﻮح آﻟﻮده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

مرکز آموزش های مهارتی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

 

برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا به کودکان چه کار کنیم؟

 • آموزش بهداشت دست وشستن مکرر دست کودک با آب و صابون.
 • رعایت رژیم غذایی غنی از میوه های تازه وسبزیجات.
 • مصرف کافی مایعات.
 • پرهیز از حضور در مکان های عمومی و شلوغ.
 • پرهیز از مصرف تنقلات ومصرف غذا بیرون از منزل.
 • آموزش دادن بهداشت سرفه وعطسه (پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه و عطسه).
 • نبوسیدن کودک حتی اگرعلائم بیماری ندارید، از بوسیدن کودک خودداری نمایید.

برای پیشگیری از ابتلا به کرونا در محیط کار چه اقداماتی می توان انجام داد؟

 • بهترین اقدام در این راستا شستشوی مکرر دست و پرهیز از استفاده از لوازم مشترک است.
 • از حضور در اماکن شلوغ خودداری شود و حداقل فاصله مناسب رعایت گردد.
 • سطوح به صورت مکرر ضد عفونی شوند.
 • تهویه مناسب برقرار گردد.

برای پیشگیری از ابتلا به کرونا چه زمانی نیاز به قرنطینه وجود دارد؟

ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻮك ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﺴﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﺗﺎق ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮك و ﻗﻄﻌﯽ  اﯾﺰوﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

شرایط شستشوی لباس برای از بین بردن کرونا چیست؟

شستشو با آب گرم 60 تا 90 درجه ومواد شوینده خانگی کفایت میکند. اگر از بیمار مشکوک به کرونا مراقبت می کنید حین نظافت لباس حتما از دستکش استفاده نمایید.

طول عمر ویروس کرونا در محیط بیرون چه قدر است؟

این ویروس در بیرون از بدن از 2 ساعت تا 9 روز می تواند زنده بماند. طول عمر این ویروس در بیرون از بدن به جنس محیط و دمای محیط بستگی دارد.

آیا می توان برای ضدعفونی محیط از متانول یا الکل صنعتی استفاده کرد؟

خیر، زیرا متانول بسیلر سمی است و می تواند باعث التهاب پوست، کوری، نارسایی کلیه، کما و حتی مرگ شود.

آیا بیماری کرونا درمان دارد؟ درمان کرونا چیست؟

ﮐﺮوﻧﺎ  درﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎر  ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺖ. اﮔﺮ ﺣﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ  ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﮕﯽ  ﻧﻔﺲ ﺷﺪﯾﺪ  ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﯿﺎز  ﺑﻪ ﻣﺼﺮف دارو ﻧﺪارد و اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮ اي ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽﻫﺎي ﻋﺎدي ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. هنوز داروی قطعی برای درمان کرونا تولید نشده است.

اگر بیمار تنگی نفس شدید دارد یا فاکتور های خطر مانند بیماری مزمن، بارداری و.. وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ  ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ  ﺧﻔﯿﻒ  ﻫﻢ ﺑﺮرﺳﯽ  ﺑﯿﺸﺘﺮ  اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. اﮔﺮ ﺳﻄﺢ اﮐﺴﯿﮋن ﺧﻮن اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ داروي  ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺎ ﺻﻼح ﺪﯾﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ درﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

چگونه می توان با استرس ناشی از کرونا مقابله کرد؟

 • در این شرایط اکثر واکنش ها طبیعی است، پس به خود برچسب ضعیف یا ترسو بودن نزنید.
 • از افرادیکه باعث افزایش استرس در شما می شود دوری نمایید.
 • در مورد نگرانی ها ی تان حرف بزنید و از بیان آن ها خجالت نکشید.
 • کارهای آرام بخش مانند تنفس عمیق، قدم زدن، عبادت، موسیقی، مطالعه و تماشای تلویزیون را در برنامه خود قرار دهید.
 • استراحت و خواب کافی داشته باشید.
 • در حضور کودکان در مورد اخبار بد صحبت نکنید.
 • از مصرف خودسرانه داروها بپرهیزید.
 • سعی کنید در شرایط بحرانی تصمیم گیری های مهم را انجام ندهید.
 • اطلاعات دقیق را فقط از منابع موثق دریافت کنید.
 • قبل از نشر اخبار از صحت آن ها اطمینان حاصل نمایید.
 • سعی کنیم به همدیگر کمک کنیم و با یادآوری خاطرات خوش گذشته لحظات خوبی را برای خود و دیگران تداعی کنیم.
 • در برخورد با افراد مضطرب، به حرف های آنها فعالانه گوش دهیم و سعی کنیم با همدلی و ایجاد دید مثبت به کاهش اضطراب طرف مقابل کمک کنیم.

برای پیشگیری از ابتلا به کرونا موقع خرید از فروشگاه و نانوایی چه نکاتی را رعایت کنیم؟

 • به جز موارد ضروری وارد مراکز خرید نشوید.
 • در صورت داشتن علائم بیماری حتما از ماسک استفاده کنید.
 • تا پایان خرید دستکش به دست داشته باشید.
 • در هنگام خارج کردن دستکش از تماس با قسمت بیرونی دستکش خودداری نمایید.
 • از بردن کودکان خودداری نمایید.
 • از خرید مواد غذایی باز خودداری نمایید.
 • از دست زدن به نرده پله برقی، کلید آسانسور و… امتناع کنید.
 • سعی کنید از پول نقد استفاده نکنید و از فروشنده بخواهید خودتان کارت را در دستگاه کارتخوان بکشید و فروشنده خود مبلغ و رمز را وارد نماید.
 • کارت عابر، کلید و موبایل خود را در اولین فرصت ضد عفونی کنید.
 • تا حد امکان از نان های مکانیزه استفاده نمایید یا اینکه نان را قبل از مصرف گرم کنید.

ویروس کرونا در چه دمایی از بین می رود؟

ویروس کرونا حتی در فریزر قادربه زنده ماندن است و دربرخی تحقیقات گفته می شود حتی دردمای منفی 50 درجه زنده می ماند؛ اما حرارت و گرما باعث از بین رفتن ویروس می شود به طوریکه دردمای بالاتر از 30 درجه قادربه ادامه حیات نمی باشد و از بین می رود. گفته می شود کرونا تا 72 ساعت در یخچال زنده می ماند.

آیا کرونا از طریق حیوانات خانگی به انسان منتقل می شود؟

در این باره اطلاعات کافی در اختیار نیست. اما بهتر است حیوانات خانگی درمنزل نگهداری نشوند. در صورت نگهداری حیوانات خانگی سعی کنید محیط اطراف آنها را به صورت روزانه نظافت نمایید وحین گردش بردن در مکان های شلوغ ظاهر نشوید. امکان آلودگی حیوان طی گردش روزانه وجود دارد، پس اگر امکان دارد فعلا اینکار را به تعویق بیندازید.

آیا مصرف آنتی بیوتیک در پیشگیری از ابتلا به کرونا موثر است؟

خیر. برای پیشگیری از کرونا به هیچ وجه نیاز به مصرف آنتی بیوتیک نیست. با توجه به این نکته که کرونا یک ویروس است، آنتی بیوتیک روی آن هیچ تاثیری ندارد. خوددرمانی به هیچ وجه توصیه نمی شود.

شایع ترین مکانی که باعث انتقال ویروس کرونا می شود،کجاست؟

فروشگاه ها. پمپ بنزین ها و بیمارستان ها و به طور کلی در هر مکانی که ازدحام جمعیت وجود دارد، ریسک ابتلا به بیماری بالاست.

 

نرخ مرگ و میر ناشی از کرونا چه قدراست؟

میزان مرگ ومیر دراثر بیماری بین 3-2.5 درصد گزارش شده است. ریسک مرگ و میردرسالمندان و بیماران دارای نقص ایمنی و بیماری زمینه ای قلبی، تنفسی، دیابت و … افزایش می یابد.

میزان ماندگاری کرونا روی سطوح مختلف چه قدر است؟

 • آلومینیوم: 8-2 ساعت
 • پلاستیک: 6-2 روز
 • استیل: 9 روز

چگونه می توان از وایتکس برای ضد عفونی محیط استفاده کرد؟

 • سطوح با آلودگی کم ( مثل خانه): نسبت 1 به 99/ به ازای هر یک لیتر آب، 1 قاشق وایتکس
 • سطوح با آلودگی متوسط ( مثل ادارات، خودروها): نسبت 1 به 49/ هر یک لیتر آب دو قاشق وایتکس
 • سطوح با آلودگی زیاد ( مراکز درمانی، سرویس بهداشتی عمومی): نسبت1 به 13/ هر یک لیتر آب، 5 قاشق وایتکس

به امید اینکه با رعایت نکات بهداشتی، کرونا را شکست دهیم…

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *

جستجو

+