نیازهای اساسی جمعیت بازنشسته و سالمند

نیازهای اساسی جمعیت بازنشسته و سالمند


نيازهاي اين جمعيت را می توان كلا در 4 مقوله طبقه بندي كرد:

-1 نيازهاي مالی – اقتصادي: مانند حقوق بازنشستگی مكفی كه عدم توجه به آن آسايش روانی -اجتماعی اين قشر را به هم می ريزد.
-2 نيازهاي درمانی و بهداشتی: مانند مراقبتهاي پزشكی، دارو، وجود پزشكان وپرستاران متخصص در طب و روانشناسی سالمندي.
-3 نيازهاي رسانه اي: راديو، تلويزيون، سينما، تئاتر ،روزنامه ها و مجلاتی كه مخاطبين محتوي و مطالب آنها عمدتا اين قشر باشد.
-4 نيازهاي روانی و توجه به بهداشت روانی آنان:در اين ميان اما بهداشت روانی و توجه به نيازهاي روانی از اهميت ويژه اي برخوردار است.

مرکز درمان در منزل امداد
چناچه اين اقشار از سلامت روانی خوبی برخوردار باشند اين امر تا حد زيادي بر سلامت جسمی و بهبود مناسبات اجتماعی آنان نيز اثر گذار خواهد بود و موجب جلوگيري از هدر رفتن هزينه هاي جامعه جهت درمان آنان كه هزينه بالايی را نيز در بر می گيرد ،خواهد شد.
ازجمله مواردي كه كمك شايانی به بهداشت روانی بازنشستگان می نمايد تشويق و ترغيب آنان براي ادامه تحصيل و كسب مدارج تحصيلی بالاتر است. افرادي كه در هنگام اشتغال به هر دليلی نتوانسته اند به تحصيلات خود ادامه دهند (به ويژه از مقطع ديپلم به بالا) در هنگام بازنشستگی می توانند به ادامه تحصيل تشويق شوند.در اين راستا مديران جامعه می توانند برنامه ويژه اي را براي افزايش ظرفيت رشته هاي تحصيلی يا سهميه اي را براي آنان در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی در نظر بگيرند و حتی اين امتيازبه عنوان يك مشوق براي آنان قائل شود كه چنانچه موفق به اخذ مدرك تحصيلی در مقاطع بالاتر گردند، طبق ضوابطی در حقوق بازنشستگی آنان اثرگذار خواهد بود. دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراكز آموزشی موسسات و سازمانها نيز از خدمات كسانی كه بعد از بازنشستگی در مقاطع تحصيلی كارشناسی ارشد و دكتری فارغ التحصيل می شوند با پرداخت حق الزحمه اي مناسب جهت آموزش نيروهاي جوان استفاده نمايند.
شايد نياز به بازگو كردن نباشد كه سالمندي و كهنسالی در فرهنگ و باورهاي ما از چه پايه احترام و تكريم برخوردار بوده است. اين مطلب را نه تنها ميتوان در فرهنگ عامه و روزمره كه در فرهنگ مكتوب نيز يافت.
بدين سبب در آموزه هاي ما بر آموختن از پيران و جهانديدگان تأكيد فراوان شده است. در اين نوشتار سعی برآن است كه سالمندي را با ويژگيهاي آن، آسيبها و نيازهاي آن بررسی كنيم چرا كه خواهی نخواهی هر يك از ما سالمندي در خانواده خود داريم و براي برقراري ارتباط سالم با وي به اطلاعاتی نيازمنديم.

مرکز آموزش های مهارتی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *

جستجو

+